4P shadow

26. – 27. október 2023   Hotel Victoria, Martin

Ponú­ka­me mož­nosť spo­lu­prá­ce for­mou SPONZORSKÝCH BALÍČKOV

1. GENERÁLNY SPONZOR
výstav­ný pries­tor 8 m2, umiest­ne­nie loga v odbor­ných mate­riá­loch a na webe, 2 × inzer­cia A 5, vklad mate­riá­lov do tašiek, účasť 4 zástup­cov vystavovateľa

2. HLAVNÝ SPONZOR
výstav­ný pries­tor 6 m2,  umiest­ne­nie loga v odbor­ných mate­riá­loch a na webe, 1 × inzer­cia A 5, vklad mate­riá­lov do tašiek, účasť 3 zástup­cov vystavovateľa

3. SPONZOR
výstav­ný pries­tor MIN (1× stôl + 2×  sto­lič­ky), umiest­ne­nie loga v odbor­ných mate­riá­loch a na webe, účasť 1 – 2 zástup­cov vystavovateľa

Ak máte o spo­lu­prá­cu záu­jem, PRIHLÁŠKU VYSTAVOVATEĽA Vám na požia­da­nie zašle­me.
Radi Vám spro­stred­ku­je­me aj ďal­šie služ­by: regis­trá­ciu leká­rov, uby­to­va­nie leká­rov aj firem­ných zástup­cov, dopl­n­ko­vé služ­by na stá­nok a iné.

Všet­ky Vaše požia­dav­ky, týka­jú­ce sa účas­ti Vašej spo­loč­nos­ti na kon­fe­ren­cii môže­te adre­so­vať:
Agen­tú­ra KAMI, s. r. o., Jakub KOZÁK, e‑mail: event@​agenturakami.​sk, tel.: 0910 /​ 99 38 48

Teší­me sa na stret­nu­tie s Vami.

GENERÁLNY PARTNER 
HLAVNÍ PARTNERI 
ZENTIVA
intermedical-plus
PARTNERI 
viatris
hsc
ewo pharma
mbc
Abbott
Nutricia
fleximed
promed
Medinet
askin
Imedex
abbvie
Ultramed
Unique
Alfasigma
Celltrion
Cytopathos