4P shadow

26. – 27. október 2023   Hotel Victoria, Martin

Program konferencie – organizátori si vyhradzujú právo na zmeny

26. 10. 2023 ŠTVRTOK 

Sekcia A – konferenčná sála

09.30 – 10.00 Otvorenie

Prof. MUDr. Andrea Čal­kov­ská, DrSc., dekan­ka Jes­se­ni­ovej lekár­skej fakul­ty v Mar­ti­ne
MUDr. Ivan Kocan, PhD., ria­di­teľ Uni­ver­zit­nej nemoc­ni­ce v Mar­ti­ne
Doc. MUDr. Peter Bánov­čin, PhD., pred­nos­ta Inter­nej kli­ni­ky gas­tro­en­te­ro­lo­gic­kej v Mar­ti­ne
MUDr. Jozef Záň, PhD., pred­se­da endo­sko­pic­kej sek­cie SGS
MUDr. Michal Deme­ter PhD., pred­se­da orga­ni­zač­né­ho výbo­ru „Mar­tin­ské­ho endoskopu“

10.00 – 11.00 Pracovisko (60 min.)

Mode­rá­to­ri: Boris Peká­rek, Michal Demeter

Bra­ni­slav Kun­čák
Ide­ál­ne endo­sko­pic­ké pracovisko

Boris Peká­rek
Ide­ál­ny endo­sko­pic­ký sál – kolo­no­sko­pia a gastroskopia

Jozef Záň
Ide­ál­ny endo­sko­pic­ký sál – EURCP a cholangioskopia

Mar­ti­na Anto­šo­vá
…a kto to zaplatí?

11.00 – 11.15 Prestávka

11.15 – 12.45 Personál I. (90 min.)

Mode­rá­to­ri: Oto Osi­na, Peter Bánovčin

Mar­tin Babu­šík
Zdra­vot­né rizi­ká na endo­sko­pic­kom pra­co­vis­ku z pohľa­du infektológa

Juraj Halič­ka
Zdra­vot­né rizi­ká na endo­sko­pic­kom pra­co­vis­ku z pohľa­du oftalmológa

Karo­lí­na Vor­čá­ko­vá
Zdra­vot­né rizi­ká na endo­sko­pic­kom pra­co­vis­ku z pohľa­du dermatológa

Miro­sla­va Javor­ko­vá
Mus­ku­los­ke­le­tál­ne dys­fun­kcie endo­sko­pis­tu a per­so­ná­lu pri prá­ci – mož­nos­ti pre­ven­cie a liečby

Rená­ta Talap­ko­vá
Venóz­ny sys­tém dol­ných kon­ča­tín na ope­rač­nom sále

Oto Osi­na
Cho­ro­by z povo­la­nia: endo­sko­pic­ký personál

12.45 – 13.30 Obed

13.30 – 14.30 Personál II. (60 min.)

Mode­rá­to­ri: Zuza­na Zelin­ko­vá, Eva Klimová

Zuza­na Zelin­ko­vá
Syn­dróm vyho­re­nia u zdra­vot­níc­ke­ho pracovníka

Eva Kli­mo­vá
Kon­flik­ty na pra­co­vis­ku – čo s nimi?

14.30 – 14.35 Prestávka

14.35 – 15.50 Pacient (75 min.)

Mode­rá­to­ri: Mar­tin Schnie­rer, Zuza­na Havlíčeková

Mar­tin Janík, Jozef Kraj­čo­vič
Pacient a lekár – kto z koho?

Jana Fri­vald­ská
Char­ta práv pacien­ta, leká­ra a sestry

Mar­tin Schnie­rer
Príp­ra­va pacien­ta na endo­sko­pic­ké vyšet­re­nie a čo s pacien­tom po vyšetrení?

Zuza­na Hav­lí­če­ko­vá
Špe­ci­fi­ká príp­ra­vy na endo­sko­pic­ké vyšet­re­nie u det­ské­ho pacien­ta a jeho rodičov

Danie­la Osus­ká
Neen­do­sko­pic­ké kom­pli­ká­cie na endo­sko­pic­kom pracovisku

15.50 – 16.00 Prestávka

16.00 – 17.25 Takto to robíme my I. – videoprezentácie (85 min.)

Mode­rá­to­ri: Petr Vítek, Jozef Záň

Ghas­san Has­san Moha­med El Say­ed
Panc­re­a­tic flu­id col­lec­ti­on and WOPN – endos­co­pic therapy

Petr Vítek
Jak postu­po­vat u čás­teč­né spon­tán­ní dre­ná­že WON?

Ján Stra­chan
EUS: Čo som ešte nevidel

Jozef Baláž
Naše prvé skú­se­nos­ti s pankreatikoskopiou

Viliam Masa­ryk
Cho­le­do­cho­li­tiá­za po Roux-en‑Y: endo­so­no­gra­fic­ka lieč­ba s “push-tech­ni­que

Tomáš Štr­p­ka, Ondrej Holič­ka, Jana Fri­vald­ská
Vyrie­ši­li sme cholecystolitiázu?

Juraj Let­kov­ský, Daniel Malík
Prek­va­pi­vá prí­či­na cholestázy

17.25 – 17.35 Prestávka

17.35 – 19.00 Takto to robíme my II. – videoprezentácie (85 min.)

Mode­rá­to­ri: Bra­ni­slav Kun­čák, Ondřej Urban

Zuza­na Mich­no­vá
Akút­na endo­sko­pia u detí – kaus­tic­ké pora­ne­nia a cudzie telesá

Mar­tin Ďurí­ček
Váku­ová lieč­ba (EsoS­pon­ge) endo­sko­pic­kých a poope­rač­ných kom­pli­ká­cií pažeráka

Danie­la Osus­ká, Andrej Orságh, Boris Peká­rek
Prvé skú­se­nos­ti s RFA Bar­ret­tov­ho paže­rá­ka na Slovensku

Juraj Ďuriš
Kom­plet­ná obtu­rá­cia ezofagu

Marek Gem­ba­la, Jozef Záň
Lieč­ba per­zis­tu­jú­cej gas­tro­ku­tán­nej fis­tu­ly po PEG‑u

Andrej Orságh
Kom­plex­ná lézia hru­bé­ho čre­va – ako na ňu?

Dušan Polák
LST lézia v kolon – kedy endo­sko­pis­ta, kedy chirurg

20.30 Večera
21.00 Odovzdanie ceny „Martinský endoskop 2023“, za prínos pre rozvoj endoskopie na Slovensku

Malý salónik

10.00 – 18.00 WORKSHOP

Dila­tá­cie v trá­via­com trak­te, OTSC kli­py, ERCP, cho­lan­gi­o­sko­pia, sten­ty a EUSFNB+LAMS, EsoSponge

27. 10. 2023  piatok

sekcia A – konferenčná sála

8.30 – 9.45 Pankreas I. (75 min.)

Mode­rá­to­ri: Jozef Záň, Bohuš Bunganič

Tomáš Hucl
Včas­ná diag­nos­ti­ka kar­ci­nó­mu pan­kre­a­su – teória a skutočnosť

Mar­tin Kli­ment
EUS: dife­ren­ciál­na diag­nos­ti­ka cys­tic­kých lézií pankreasu

Bohuš Bun­ga­nič
EUS: dife­ren­ciál­na diag­nos­ti­ka solíd­nych lézií pankreasu

Jozef Záň
ERCP u kar­ci­nó­mu pankreasu

Robert Pro­cház­ka
EURCP v tera­pii nádo­ro­vých ocho­re­ní pankreasu

9.45 – 10.00 Prestávka

10.00 – 11.15 Pankreas II. (75 min.)

Mode­rá­to­ri: Tomáš Kol­ler, Petr Vítek

Tomáš Kol­ler
EUS v diag­nos­ti­ke akút­nej a chro­nic­kej pankreatitídy

Ladi­slav Kuže­la
ERCP v manaž­men­te akút­nej a chro­nic­kej pankreatitídy

Ras­ti­slav Hus­ťák
EURCP v tera­pii akút­nej a chro­nic­kej pankreatitídy

Edu­ard Vese­lí­ny
Ste­nó­zy a kame­ne v duc­tus panc­re­a­ti­cus – čo s nimi?

Matúš Ščúr
Pan­kre­a­ti­ko­li­tiá­za a ESWL

11.15 – 11.25 Prestávka

11.25 – 12.40 Pankreas III. (75 min.)

Mode­rá­to­ri: Ondřej Urban, Edu­ard Veselíny

Ondřej Urban
Malá papi­la (papil­la minor) – veľ­ká výzva

Petr Vítek
Cho­lan­gi­opan­kre­a­to­sko­pie v roce 2023

Ghas­san Has­san Moha­med El Say­ed
Dis­con­nec­ted panc­re­a­tic duct syn­dro­me – endos­co­pic therapy

Peter Uhrík
EUS: tera­pe­utic­ký poten­ciál ihly

Michal Hon­ko
Endo­sko­pic­ká ampu­lek­to­mia /​ papi­lek­to­mia

12.40 – 13.30 Obed

13.30 – 14.30 Pankreas IV. (60 min.)

Mode­rá­to­ri: Juraj Mik­lu­ši­ca, Len­ka Nosáková

Roman Kyči­na, Miro­slav Pin­du­ra
Chi­rur­gic­ká lieč­ba chro­nic­kej pankreatitídy

Bla­žej Pal­ko­ci, Mar­tin Vojt­ko
Chi­rur­gic­ká lieč­ba nádo­rov pankreasu

Len­ka Nosá­ko­vá
Význam auto­trans­p­lan­tá­cie Lan­ger­han­so­vých ostrov­če­kov u pacien­tov s chro­nic­kou pan­kre­a­ti­tí­dou – pohľad gastroenterológa

Juraj Mik­lu­ši­ca
Význam auto­trans­p­lan­tá­cie Lan­ger­han­so­vých ostrov­če­kov u pacien­tov s chro­nic­kou pan­kre­a­ti­tí­dou – pohľad chirurga

14.30 – 14.45 Záver konferencie

 sekcia B – salónik

8.30 – 10.30 Endoskopické sestry (90 min.)

Mode­rá­to­ri: Xénia Per­ni­šo­vá, Mar­ce­la Vaňková

Jan­ka Polia­ko­vá
Ren­dez-vous ERCP

Jan­ka Rov­ňa­ko­vá
PSE – špi­rá­lo­vá ente­ro­sko­pia z pohľa­du sestry

Mar­ce­la Vaň­ko­vá
Kon­flik­ty na pra­co­vis­ku – lekár – ses­tra – pacient

Anna Špi­du­so­vá, Mária Mači­čá­ko­vá
Špe­ci­fi­ká prí­stu­pu ses­try k pacien­to­vi s rešpek­to­va­ním jeho religiozity

Ľubo­mí­ra Tep­pe­ro­vá
Ergo­nó­mia a pre­ven­cia v prá­ci endo­sko­pic­kej sestry

Andrea Kania­ko­vá
Tla­ko­vé manév­re pri kolonoskopii

Zuza­na Bel­ko­vá
POEM z pohľa­du anes­te­zi­olo­gic­kej sestry

Peter Balogh
Ako si nezni­čiť endoskop

 

Malý salónik

9.00 – 14.00 WORKSHOP

Dila­tá­cie v trá­via­com trakte,OTSC kli­py, ERCP, cho­lan­gi­o­sko­pia, sten­ty a EUS-FNB+LAMS, EsoSponge