4P shadow

26. – 27. október 2023   Hotel Victoria, Martin

AKTÍVNA ÚČASŤ: do 10.9.2023 
ON-LINE:              www​.mar​tin​sky​en​do​skop​.eu
E‑MAIL:                 agenturakami@​agenturakami.​sk 

REGISTRAČNÝ POPLATOK

  do 31. 8. 2023 od 1. 9. 2023 a na mieste
Ates­to­va­ný lekár 50 € 70 €
Lekár v špe­cia­li­zač­nej príprave 40 € 60 €
Ses­tra, člen­ka SKSaPA 30 € 45 €
Ses­tra, nečlen­ka SKSaPA 45 € 68 €
Štu­dent, účast­ník nad 70 rokov zdar­ma

Regis­trač­ný popla­tok zahŕňa: účasť na odbor­nom prog­ra­me, kon­fe­renč­né mate­riá­ly, občerstve­nie počas kon­fe­ren­cie a vstup do vysta­vo­va­teľ­ských pries­to­rov.
V prí­pa­de využi­tia zvý­hod­ne­nej regis­trá­cie je potreb­né nie­len sa zare­gis­tro­vať cez on-line regis­trač­ný for­mu­lár, ale aj prí­sluš­nú sumu uhra­diť do sta­no­ve­né­ho ter­mí­nu!

Prvý autor NEHRADÍ regis­trač­ný poplatok.

Mož­nosť zakú­pe­nia stra­vo­va­cích slu­žieb
Obed 26. 10. 2023 (štvr­tok)    15 Eur /​​ os. /​​ deň
Veče­ra 26. 10. 2023 (štvr­tok)  30 Eur /​​ os.
Obed 27. 10. 2023 (pia­tok)     15 Eur /​​ os. /​​ deň

Regis­trač­ný popla­tok uhraď­te pro­sím na účet:

Názov účtu: Agen­tú­ra KAMI, s. r. o.
Názov ban­ky: ČSOB, a. s., Let­ná 48, 052 01 Spiš­ská Nová Ves
IBAN: SK09 7500 0000 0040 2082 0119
BIC/​SWIFT: CEKOSKBX
VS: po zare­gis­tro­va­ní Vám bude pri­ra­de­ný var. symbol
KS: 0308

Poznám­ky:

  • do sprá­vy pre pri­jí­ma­te­ľa uveď­te meno účastníka
  • ak hra­dí regis­trač­ný popla­tok fir­ma, pro­sí­me o zasla­nie men­né­ho zoznamu
  • pri regis­trá­cii je potreb­né pre­uká­zať sa dokla­dom o zapla­te­ní regis­trač­né­ho poplatku

Stor­no podmienky:

  • Orga­ni­zá­tor kon­gre­su musí byť vyro­zu­me­ný o zru­še­ní účas­ti na kon­gre­se písom­ne e‑mailom na agenturakami@​agenturakami.​sk
  • Zru­še­nie po tele­fo­ná­te nebu­de akceptované
  • od 1. 10. 2023 – 100 % stor­no regis­trač­né­ho poplatku

Vstup do kon­fe­renč­ných pries­to­rov hote­la, účasť na podu­ja­tí s MENOVKOU. Všet­ci účast­ní­ci kon­fe­ren­cie obdr­žia menov­ku pri regis­trá­cii a sú povin­ní ju nosiť na vidi­teľ­nom mieste.

NEPEŇAŽNÉ PLNENIE 

Orga­ni­zá­tor nebu­de posky­to­vať nepe­ňaž­né plne­nie pre účast­ní­kov podu­ja­tia (uby­to­va­nie, dopra­va). Ak si účast­ník hra­dí regis­trač­ný popla­tok sám, nemá povin­nosť odvo­du zráž­ko­vej dane za nepe­ňaž­né plne­nie v zmys­le Záko­na o dani z príj­mov č. 595 ⁄ 2003 Z. z. v zne­ní neskor­ších predpisov.

HODNOTENIE ARS CME

Podu­ja­tie je zara­de­né do kon­ti­nu­ál­ne­ho medi­cín­ske­ho vzde­lá­va­nia ARS CME. Kre­di­ty budú účast­ní­ko­vi pri­zna­né v zmys­le vyhláš­ky MZ SR 74 /​​​ 2019 Z. z. v zne­ní neskor­ších pred­pi­sov a na zákla­de zmlu­vy medzi SLK, SLS a Európ­skou akre­di­tač­nou radou. Potvr­de­nie o účas­ti na vzde­lá­va­cej akti­vi­te CME si náj­du účast­ní­ci na strán­ke cme​por​tal​.sk – po pri­hlá­se­ní do svoj­ho kon­ta pod náz­vom danej akti­vi­ty. Zdra­vot­ným ses­trám a účast­ní­kom, kto­rí nema­jú vytvo­re­né kon­to, zašle­me potvr­de­nie o účas­ti e‑mailom, cca do 14 dní po skon­če­ní konferencie.

Kre­di­ty za pasív­nu účasť
Štvr­tok  26. 10. 2023  8 kre­di­tov 
Pia­tok    27. 10. 2023  5 kre­di­tov

Kre­di­ty za aktív­nu účasť (za kaž­dý prís­pe­vok)
Prvý autor slo­ven­ský /​ zahra­nič­ný             10 kre­di­tov /​ 15 kre­di­tov
Dva­ja spo­lu­au­to­ri slo­ven­skí /​ zahra­nič­ní    5 kre­di­tov /​ 10 kreditov

Roko­va­cí jazyk
slo­ven­či­na, češ­ti­na, angličtina

1Step 1

OSPRAVEDŇUJEME SA!

Z DÔVODU NAPLNENIA KAPACITY HOTELA SA NA KONFERENCIU III. MARTINSKÝ ENDOSKOP NIE JE MOŽNÉ REGISTROVAŤ!
ĎAKUJEME VÁM ZA POROZUMENIE.
ORGANIZÁTORI KONFERENCIE

Registračný formulár
Informovanie dotknutej osoby

Povinné informovanie k registrácii
Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ – Agentúra KAMI, s.r.o., so sídlom Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 706 272 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je organizačné zabezpečenie odborného vedeckého vzdelávacieho podujatia na medzinárodnej úrovni, ktoré je považované za sústavne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Chceme Vás uistiť, že sme vykonali všetky kroky potrebné k tomu, aby boli Vaše osobné údaje v absolútnom bezpečí. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať takéto spracúvanie osobných údajov. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v pravidlách o ochrane osobných údajov na našom webovom sídle www.agenturakami.sk v sekcii ochrana osobných údajov alebo si ich môžete vyzdvihnúť priamo u nás.

ÚČASTNÍK
REGISTRÁCIU HRADÍ
ÚČASŤ
DOOBJEDNANIE STRAVOVACÍCH SLUŽIEB

POŽADUJEM VYSTAVIŤ A ZASLAŤ FAKTÚRU

Súhlasím so zasielaním pozvánok, týkajúcich sa organizácii kongresov, konferencií, seminárov v pôsobnosti Agentúry KAMI, s. r. o. na uvedenú e‑mailovú adresu v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len Nariadenie GDPR), a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov so spracovaním osobných údajov. Chceme Vás uistiť, že sme vykonali všetky kroky potrebné k tomu, aby boli Vaše osobné údaje aj naďalej v absolútnom bezpečí. Aktualizované pravidlá o ochrane osobných údajov nájdete na našom webovom sídle www.agenturakami.sk v sekcii ochrana osobných údajov. Prosím, prečítajte si nové pravidlá a presvedčte sa o tom, že nám na bezpečnosti Vašich osobných údajov skutočne záleží.
Registrácia AKTIVNEJ ÚČASTI bola ukončená!

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right