4P shadow

26. – 27. október 2023   Hotel Victoria, Martin

Uby­to­va­nie pre účast­ní­kov kon­ferencie zabez­pe­ču­je Agen­tú­ra KAMI, s. r. o.
ON-LINE : vypl­ne­ním for­mu­lá­ra

V prí­pa­de otá­zok ohľad­ne uby­to­va­nia nás kon­tak­tuj­te!
Agen­tú­ra KAMI, s. r. o., Mgr. Lucia KOZÁKOVÁ
Tel.: +421 948 270 880
E‑mail: sekretariat@​agenturakami.​sk

hotel Turiec
Hotel Turiec ****
Andreja Sokolíka 132, Martin

Rezer­vo­va­ná kapa­ci­ta:
60/​​2‑lôžkové izby štandard

Cena uby­to­va­nia s raňaj­ka­mi:
Dvoj­lôž­ko­vá izba: 110 € /​ noc
Dvoj­lôž­ko­vá izba obs. 1 os.: 95 € /​ noc
Miest­ny popla­tok: 1,00 € /​ oso­ba /​ noc
Par­ko­va­nie zdarma.

 

hotel Victoria
Hotel Victoria ****
V. Žingora 9820, Martin

 

 

 

OBSADENÝ

1Step 1
Uby­to­va­cí formulár
Infor­mo­va­nie dot­knu­tej oso­by
TERMÍN UBYTOVANIA
UBYTOVANIE HRADÍ
Poža­du­jem vysta­viť fak­tú­ru

Zaslať fak­tú­ru
keyboard_​arrow_​leftPre­vi­ous
Nextkeyboard_​arrow_​right