4P shadow

26. – 27. október 2023   Hotel Victoria, Martin

Všeobecné inštrukcie pre partnerov

VÝSTAVNÁ PLOCHA BUDE VYSTAVOVATEĽOM K DISPOZÍCII:

Štvr­tok          26. 10. 2023                 10.00 – 17.00
Pia­tok            27. 10. 2023                 08.30 – 16.00
S výstav­bou stán­kov je mož­né začať deň pred podu­ja­tím 25. 10. 2023 po 17.00 hod.
V prí­pa­de potre­by výstav­by stán­ku deň pred podu­ja­tím kon­tak­tuj­te zástup­cu agen­tú­ry KAMI:
Jakub Kozák         
event@​agenturakami.​sk
0
910 /​ 99 38 48