III. Martinský endoskop  Celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou 

26. – 27. október 2023   Hotel Victoria, Martin

OSPRAVEDŇUJEME SA! 

Z DÔVODU NAPLNENIA KAPACITY HOTELA SA NA KONFERENCIU III. MARTINSKÝ ENDOSKOP NIE JE MOŽNÉ REGISTROVAŤ!
ĎAKUJEME VÁM ZA POROZUMENIE.
ORGANIZÁTORI KONFERENCIE
SLK
Univerzitná nemocnica Martin
JLF UK
SK SaPA
SGS blue

Váže­ní pria­te­lia dob­rej endoskopie!

Srdeč­ne Vás pozdra­vu­je­me z Mar­ti­na. Po dvoch úspeš­ných stret­nu­tiach veno­va­ných diges­tív­nej endo­sko­pii pri­chá­dza tre­tia edí­cia „Mar­tin­ské­ho endo­sko­pu“. Pre­beh­ne pod logom 4P: Pra­co­vis­ko. Per­so­nál. Pacient. Pan­kre­as. Do prog­ra­mu sme zara­di­li témy, o kto­rých sa moc neho­vo­rí, ale s kto­rý­mi sa stre­tá­va­me kaž­dý deň – ergo­nó­mia na pra­co­vis­ku, zdra­vot­né rizi­ká endo­sko­pic­ké­ho per­so­ná­lu, kon­flik­ty v pra­cov­nom kolek­tí­ve a s pacien­ta­mi, vyho­re­nie a frus­trá­cia. Tra­dič­ne nebu­de chý­bať blok video­ka­zu­is­tík: „Tak­to to robí­me my“, ani dis­kus­ný večer s odo­vzdá­va­ním ceny „Mar­tin­ský endo­skop“ za prí­nos pre roz­voj endo­sko­pie na Slo­ven­sku. Hlav­ný pra­cov­ný deň spo­loč­ne venu­je­me deli­kát­nej téme – endo­sko­pii pan­kre­a­su. Nebu­de chý­bať ani sek­cia endo­sko­pic­kých ses­tier. Dúfam, že si náj­de­te v našom prog­ra­me tému, kto­rá Vás zauj­me. Čereš­nič­kou na tor­te bude naše osob­né stret­nu­tie a pries­tor na (…nie­len…) odbor­ný dialóg.

Ďaku­je­me Vám za pria­zeň a teší­me sa na osob­né stret­nu­tie v Mar­ti­ne.
Verím, že nám naše plá­ny nepre­ka­zí víRus ani nič podob­né ako sa to občas vo sve­te stáva.

S pozdra­vom
MUDr.Michal Deme­ter, PhD., pred­se­da orga­ni­zač­né­ho výboru

DETSKÍ ENDOSKOPISTI A ENDOSKOPICKÉ SESTRY SLOVENSKA, ČIECH A MORAVY SPOJTE SA!

Endo­sko­pic­ké ses­try a det­skí gas­tro­en­te­ro­ló­go­via máte neza­stu­pi­teľ­nú úlo­hu v diges­tív­nej endo­sko­pii a pre­to sme sa roz­hod­li pod­po­riť vybra­né pred­náš­ky súvi­sia­ce s témou 4P • PANKREAS • PACIENT • PERSONÁL • PRACOVISKO spon­zor­stvom prvé­ho autora/​autorky for­mou úhra­dy regis­trač­né­ho poplat­ku, zabez­pe­če­ním uby­to­va­nia, obe­dov ako aj vstu­pu na veče­ru.
STE VÍTANÍ!