4P shadow

26. – 27. október 2023   Hotel Victoria, Martin

Organizátori

Inter­ná kli­ni­ka gas­tro­en­te­ro­lo­gic­ká
Uni­ver­zit­nej nemoc­ni­ce v Mar­ti­ne

Uni­ver­zit­ná nemoc­ni­ca Mar­tin

Jes­se­ni­ova lekár­ska fakul­ta
Uni­ver­zi­ty Komen­ské­ho v Mar­ti­ne

Slo­ven­ská gas­tro­en­te­ro­lo­gic­ká spo­loč­nosť
– kolek­tív­ny člen
Slo­ven­skej lekár­skej spo­loč­nos­ti

v spo­lu­prá­ci so Slo­ven­skou komo­rou ses­tier a pôrod­ných asis­ten­tiek
a Slo­ven­skou lekár­skou komorou

Vedecký výbor

Doc. MUDr. Peter Bánov­čin, PhD.
Doc. MUDr. Zuza­na Hav­lí­če­ko­vá, PhD.
Prof. MUDr. Tomáš Hucl, PhD.
Prof. MUDr. Rudolf Hyr­del, CSc.
Doc. MUDr. Tomáš Kol­ler, PhD.
Doc. MUDr. Ladi­slav Kuže­la, PhD., MPH
Doc. MUDr. Ondřej Urban, PhD.
MUDr. Boris Peká­rek, PhD.
Doc. MUDr. Edu­ard Vese­lí­ny, PhD.
MUDr. Jozef Záň, PhD.
Doc. MUDr. Zuza­na Zelin­ko­vá, PhD.

Organizačný výbor

MUDr. Michal Deme­ter, PhD.
MUDr. Mar­tin Ďurí­ček, PhD.
MUDr. Peter Lie­ta­va
MUDr. Len­ka Nosá­ko­vá
MUDr. Kata­rí­na Palen­čí­ko­vá
Mgr. Xénia Per­ni­šo­vá
MUDr. Mar­tin Schnie­rer, PhD.
MUDr. Peter Uhrík, PhD.
Mgr. Mar­ce­la Vaňková