4P shadow

26. – 27. október 2023   Hotel Victoria, Martin

VŠEOBECNÉ INŠTRUKCIE PRE PREDNÁŠAJÚCICH

Časo­vý limit pre všet­ky typy pre­zen­tá­cií je vyzna­če­ný v prog­ra­me podu­ja­tia. Časo­vý limit pre dis­ku­sie je vyme­dze­ný na 5 min. Trva­nie pred­náš­ky a dis­ku­sie je mera­né elek­tro­nic­kou časo­mie­rou.
Je potreb­né, aby všet­ci pred­ná­ša­jú­ci dodr­ža­li limit urče­ný na pred­náš­ku a dis­ku­siu. Mode­ro­va­nie dis­ku­sie je v kom­pe­ten­cii pred­se­da­jú­ce­ho prog­ra­mo­vé­ho blo­ku. Všet­ky pre­zen­tá­cie je potreb­né odo­vzdať tech­ni­kom naj­ne­skôr pred začiat­kom odbor­né­ho blo­ku. Za manaž­ment príp­ra­vy kon­krét­ne­ho prog­ra­mo­vé­ho blo­ku a orga­ni­zá­ciu pred­ná­ša­jú­cich je zod­po­ved­ný jeho predsedajúci.

Prví auto­ri vybra­ných pred­ná­šok det­ských gas­tro­en­te­ro­ló­gov a ses­tier na tému 4P majú orga­ni­zá­to­rom hra­de­né uby­to­va­nie (mimo­mar­tin­skí), kon­fe­renč­ný popla­tok, vstup na veče­ru a obe­dy.
Pro­sí­me všet­kých aktív­nych účast­ní­kov (vyžia­da­ných a pozva­ných hos­tí) o regis­trá­ciu, buď onli­ne for­mu­lá­rom ale­bo e‑mailom.

FORMY PREZENTÁCIÍ

  Dĺž­ka prezentácie Dis­ku­sia
Vyžia­da­né prednášky 10 min. 5 min.
Video­p­ro­jek­cie 10 min. 5 min.
Det­skí gas­tro­en­te­ro­ló­go­via 4P a endo­sko­pic­ké ses­try 4P 10 min. 5 min.