III. Martinský endoskop  Celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou 

26. – 27. október 2023   Hotel Victoria, Martin

SLK
Univerzitná nemocnica Martin
JLFUK
SK SaPA
SGS blue

Váže­ní pria­te­lia dob­rej endoskopie!

Srdeč­ne Vás pozdra­vu­je­me z Mar­ti­na. Po dvoch úspeš­ných stret­nu­tiach veno­va­ných diges­tív­nej endo­sko­pii pri­chá­dza tre­tia edí­cia „Mar­tin­ské­ho endo­sko­pu“. Pre­beh­ne pod logom 4P: Pra­co­vis­ko. Per­so­nál. Pacient. Pan­kre­as. Do prog­ra­mu sme zara­di­li témy, o kto­rých sa moc neho­vo­rí, ale s kto­rý­mi sa stre­tá­va­me kaž­dý deň – ergo­nó­mia na pra­co­vis­ku, zdra­vot­né rizi­ká endo­sko­pic­ké­ho per­so­ná­lu, kon­flik­ty v pra­cov­nom kolek­tí­ve a s pacien­ta­mi, vyho­re­nie a frus­trá­cia. Tra­dič­ne nebu­de chý­bať blok video­ka­zu­is­tík: „Tak­to to robí­me my“, ani dis­kus­ný večer s odo­vzdá­va­ním ceny „Mar­tin­ský endo­skop“ za prí­nos pre roz­voj endo­sko­pie na Slo­ven­sku. Hlav­ný pra­cov­ný deň spo­loč­ne venu­je­me deli­kát­nej téme – endo­sko­pii pan­kre­a­su. Nebu­de chý­bať ani sek­cia endo­sko­pic­kých ses­tier. Dúfam, že si náj­de­te v našom prog­ra­me tému, kto­rá Vás zauj­me. Čereš­nič­kou na tor­te bude naše osob­né stret­nu­tie a pries­tor na (…nie­len…) odbor­ný dialóg.

Ďaku­je­me Vám za pria­zeň a teší­me sa na osob­né stret­nu­tie v Mar­ti­ne.
Verím, že nám naše plá­ny nepre­ka­zí víRus ani nič podob­né ako sa to občas vo sve­te stáva.

S pozdra­vom
MUDr.Michal Deme­ter, PhD., pred­se­da orga­ni­zač­né­ho výboru

DETSKÍ ENDOSKOPISTI A ENDOSKOPICKÉ SESTRY SLOVENSKA, ČIECH A MORAVY SPOJTE SA!

Endo­sko­pic­ké ses­try a det­skí gas­tro­en­te­ro­ló­go­via máte neza­stu­pi­teľ­nú úlo­hu v diges­tív­nej endo­sko­pii a pre­to sme sa roz­hod­li pod­po­riť vybra­né pred­náš­ky súvi­sia­ce s témou 4P • PANKREAS • PACIENT • PERSONÁL • PRACOVISKO spon­zor­stvom prvé­ho autora/​autorky for­mou úhra­dy regis­trač­né­ho poplat­ku, zabez­pe­če­ním uby­to­va­nia, obe­dov ako aj vstu­pu na veče­ru.
STE VÍTANÍ!