• 22. - 23. október 2020
  • Hotel Victoria, ul. V. Žingora 9820, 036 01 Martin

Príhovor

Vážené kolegyne, kolegovia,
milí priatelia!

 

V roku 2018 sme sa stretli v Martine na konferencii Martinský endoskop, ktorá bola, venovaná základným diagnostickým a terapeutickým možnostiam digestívnej endoskopie.

S potešením môžeme konštatovať, že väčšina endoskopických metód je na Slovensku dostupná. Vzhľadom na to, že endoskopické metódy sú náročné a ich komplikácie môžu byť závažné je veľmi dôležité, aby ich vykonával kompetentný personál. Kompetentný personál, je základnou podmienkou kvalitného vyšetrenia. Kvalitné vyšetrenie prináša pacientovi očakávané diagnosticko-terapeutické benefity a minimalizuje výskyt komplikácií. 3K (kompetencie, kvalita, komplikácie) tak spolu veľmi úzko súvisia. Vzhľadom na to, že aktuálna reálna situácia v legislatíve (certifikované pracovné činnosti v gastroenterológií) a praxi (reálne možnosti získavania praktických zručností v gastroenterológií) rozvoja starých a zavádzania nových endoskopických metód nie je optimálna, považujeme za vhodné, aby sme sa opäť spoločne stretli a venovali tematike 3K zaslúženú pozornosť.

„Nepchaj to tam, keď to tam nejde...“....je jeden z najdôležitejších postulátov endoskopie. Naučil ma ho asi pred piatimi rokmi MUDr.Branislav Valach pri mojich pokusoch o ERCP v jeho ambulancii a pod jeho dohľadom. Často si na neho pri endoskopii spomeniem. Umenie včas ukončiť endoskopický výkon, pomáha redukovať výskyt vážnych komplikácií. MUDr. Branislav Valach nečakane opustil naše rady v plnej pracovnej sile 27.12.2019. II. Martinský endoskop venujme jeho pamiatke.

V roku 2020 Vám v mene našeho tímu prajem hlavne pevné zdravie.

Teším sa na naše osobné stretnutie v Martine

----------------------------------------------------------

MUDr. Michal Demeter, PhD.
predseda organizačného výboru